Regulamin serwisu figo-fago.pl


Witamy!

Figo-Fago.pl to ogólnopolski serwis z ogłoszeniami towarzyskimi i matrymonialnymi dedykowany wszystkim, którzy chcą w łatwy i szybki sposób nawiązać nowe znajomości. Serwis jest dostępny również w wersji mobilnej, dzięki czemu można na bieżąco nawiązywać kontakty towarzyskie.

Twórcą i administratorem serwisu jest Espace Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 9542819818, REGON: 387378595.

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu, który zawiera informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu, prawach i obowiązkach użytkowników oraz administratora, procedurze reklamacyjnej czy ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu, możesz wysłać do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, a my postaramy się jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie.

Pozdrawiamy i życzymy satysfakcjonującego korzystania z Serwisu!
Zespół figo-fago.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Espace Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40/2A, 40-008 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000865995, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, NIP: 9542819818, REGON: 387378595, kapitał zakładowy: 10000,00 zł.,
2) Serwis – serwis internetowy figo-fago.pl dostępny pod adresem https://www.figo-fago.pl,
3) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.figo-fago.pl/regulamin,
5) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
6) Cennik – dokument z cenami za odpłatne usługi dostępne w Serwisie będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

§2 Postanowienia wstępne

1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
3. Świadczone na rzecz Użytkownika usługi polegają na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu oraz korzystania z funkcji Serwisu dostępnych dla wszystkich użytkowników, jak również rejestracji konta Użytkownika i korzystania z funkcji Serwisu dostępnych tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
4. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest nieodpłatnie oraz bez konieczności podawania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. W celu przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz urządzenie pozwalające mu na przeglądanie stron internetowych.
5. Dodanie ogłoszenia jest odpłatne dla użytkowników rejestrujących się jako „panowie’ lub „pary”. Użytkownicy rejestrujący się jako „panie” mogą dodawać ogłoszenia nieodpłatnie. Dodanie ogłoszenia wymaga podania określonych w formularzu informacji. Dodanie ogłoszenia wiąże się z rejestracją konta. W celu dodania ogłoszenia Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu, urządzenie pozwalające mu na przeglądanie stron internetowych oraz aktywne konto e-mail.
6. Rejestracja konta Użytkownika jest nieodpłatna i wymaga podania określonych w formularzu rejestracyjnym informacji. W celu rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu, urządzenie pozwalające mu na przeglądanie stron internetowych oraz aktywne konto e-mail.
7. Korzystanie z niektórych funkcji w Serwisie jest odpłatne. Odpłatność poszczególnych funkcji jest zawsze wyraźnie oznaczona w Serwisie, a warunki finansowe wskazane są w ramach opisów dostępnych w Serwisie oraz w Cenniku. Administrator zachowuje prawo do zmian zasad odpłatności bez uszczerbku dla praw nabytych uprzednio przez Użytkownika.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
9. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§3 Konto Użytkownika

1. Użytkownik może nieodpłatnie dokonać rejestracji konta Użytkownika.
2. W celu rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, swoją płeć, województwo, w którym mieszka oraz hasło. Następnie Użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Użytkownik może również skopiować ów link, wprowadzić do pasku adresów w przeglądarce i wywołać stronę.
3. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się również poprzez dodanie ogłoszenia przez Użytkownika niezalogowanego. Dodanie ogłoszenia przez takiego Użytkownika prowadzi jednocześnie do rejestracji konta Użytkownika. W takiej sytuacji, na podany w formularzu dodania ogłoszenia adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie którego Użytkownik potwierdza swój adres e-mail. Użytkownik może również skopiować ów link, wprowadzić do pasku adresów w przeglądarce i wywołać stronę.
4. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje aktualne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd dane. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości odnośnie aktualności lub prawdziwości danych Użytkownika, Administrator ma prawo ograniczyć lub zablokować Użytkownikowi dostęp do konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
5. Rejestracja konta Użytkownika prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie, przesyłając do Administratora żądanie usunięcia konta. Jeżeli w chwili wypowiedzenia umowy, Użytkownik korzysta z Serwisu w ramach opłaconego wcześniej abonamentu, umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie opłaconego uprzednio okresu. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika. Usunięcie konta spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do treści zgromadzonych w ramach konta.
6. Po rejestracji konta, Użytkownik może logować się do niego z wykorzystaniem danych dostępowych - adresu e-mail oraz zdefiniowanego hasła. Użytkownik zobowiązany jest zadbać o poufność i bezpieczeństwo danych dostępowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w wyniku wejścia w posiadanie danych dostępowych z uwagi na okoliczności leżące po stronie Użytkownika.

§4 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga uprzedniej rejestracji konta Użytkownika. Niemniej jednak, funkcje Serwisu mogą być różne w zależności od tego czy Użytkownik korzysta z Serwisu bez posiadania konta użytkownika, czy jako Użytkownik zalogowany. Poszczególne funkcje Serwisu wraz z ich dostępnością w zależności od posiadania konta użytkownika opisane są w Serwisie.
2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej.
3. Użytkownik może korzystać z funkcji Serwisu zaprogramowanych przez Administratora. Administrator rozwija Serwis w trybie ciągłym, co oznacza, że poszczególne funkcje mogą ulegać zmianie, bez naruszenia praw nabytych uprzednio przez Użytkownika. Funkcje opisane zostały w Serwisie.
4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, przyjętymi zwyczajami i dobrymi obyczajami, a w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
1) niedostarczania, nieprzekazywania, niepublikowania treści bezprawnych, w szczególności godzących w dobre obyczaje, przyjęte zwyczaje, dobra, interesy lub prawa osób trzecich,
2) nieumieszczania ogłoszeń lub nieprzesyłania wiadomości o charakterze reklamowym oraz ofert treści lub usług dostępnych po zapłacie poza Serwisem,
3) nieprzesyłania wiadomości godzących w dobre obyczaje lub dobra osobiste innych osób, w szczególności wiadomości wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści itp.,
4) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
5) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
5. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niedozwolony, Administrator może upomnieć Użytkownika, blokując możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnej jego funkcji na okres do 7 dni. Jeżeli pomimo upomnienia Użytkownik po raz kolejny dopuścił się naruszenia zasad korzystania z Serwisu, Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu opłaty, ani jakiejkolwiek jej części, wniesionej za korzystanie z odpłatnych funkcji Serwisu, jeżeli wskutek blokady lub wypowiedzenia umowy nie mógł korzystać z tych funkcji przez okres odpowiadający wniesionej uprzednio opłacie (kara umowna za niedozwolone korzystanie z Serwisu). Postanowienie powyższe dotyczy również środków zgromadzonymi na koncie Użytkownika, które nie zostały jeszcze wykorzystane do dokonania płatności za poszczególne funkcje.

§5 Ogłoszenia

1. Użytkownik zarejestrowany jako „pani” może publikować nieodpłatnie ogłoszenia w ramach Serwisu. Użytkownicy zarejestrowani jako „pan” lub „para” mogą dodać ogłoszenie po uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem. Treści zamieszczone w ogłoszeniu (teksty oraz zdjęcia) będą widoczne dla innych Użytkowników. Dla dodania ogłoszenia koniecznie jest podanie swojej płci, województwa, z którego się pochodzi, adresu e-mail. Podanie dalszych danych zależy od Użytkownika.
2. Ogłoszenie dodane przez Użytkownika będzie widoczne w Serwisie przez 90 dni od zamieszczenia lub do momentu jego usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik może odpłatnie podbijać lub wyróżniać ogłoszenia, co może jednocześnie wpływać na dłuższy okres obecności ogłoszenia w Serwisie. Każdy Użytkownik może dodać to samo ogłoszenie tylko raz, ponowne dodanie jest możliwe dopiero po zakończeniu poprzedniego ogłoszenia.
3. W ogłoszeniu jest możliwość dodania maksymalnie 6 zdjęć. Użytkownik może publikować jedynie te zdjęcia, w odniesieniu do których przysługuje mu prawo do rozpowszechniania ich w Internecie. W razie naruszeń Administrator ma prawo usunąć zdjęcia (moderacja ogłoszenia), o czym poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail podany przy rejestracji.
4. Zabronione jest dodawanie numeru telefonu, adresu e-mail, adresów stron internetowych w tytule i opisie ogłoszenia oraz na zdjęciach.
5. Użytkownik ma możliwość przeglądania oraz wprowadzania zmian do swoich ogłoszeń w zakładce „Moje Ogłoszenia” dostępnej w Serwisie.
6. W Serwisie dostępne są dodatkowe, odpłatne funkcje podbicia oraz wyróżnienia. Użytkownik może wykupić funkcję względem jednego, konkretnego ogłoszenia lub nabyć je w pakiecie z abonamentem (szczegóły: Cennik). Użytkownicy zarejestrowani jako „panie” mogą nieodpłatnie podbić swoje ogłoszenie raz na siedem dni. Ogłoszenie z wykupioną, dodatkową funkcją będzie widoczne w Serwisie na początku listy ogłoszeń w wybranej przez Użytkownika kategorii (podbicie) lub będzie oznaczone dwukolorowym obramowaniem umożliwiającym odróżnienie względem innych ogłoszeń (wyróżnienie). Funkcje wyróżnienia oraz podbicia działa jedynie względem ogłoszenia, dla którego została wykupiona. Usługa podbicia aktywna jest przez cały okres trwania ogłoszenia, zaś usługa wyróżnienia przez 30 dni od aktywowania. W przypadku wyróżnienia lub podbicia ogłoszenia ogłoszenie będzie wyświetlane przez 90 dni od ostatniego wyróżnienia lub podbicia.
7. Użytkownik może publikować w ramach ogłoszenia wyłącznie takie treści, które nie są objęte ochroną prawną lub co do których przysługują Użytkownikowi autorskie prawa majątkowe oraz osobiste, lub co do których Użytkownik uprawniony jest do ich rozpowszechniania w Internecie na podstawie licencji, z prawem do sublicencji, udzielonej Użytkownikowi przez inny podmiot. Jeżeli Użytkownik publikuje treść, co do której autorskie prawa osobiste przysługują innemu podmiotowi, zobowiązany jest zamieścić odpowiednią notkę autorską, chyba że posiada zezwolenie na rozpowszechnianie treści z pominięciem oznaczenia twórcy.
8. Administrator ma prawo odmówić publikacji treści z dowolnego powodu lub uzależnić publikację od określonych zmian. Administrator ma również prawo z dowolnych przyczyn usunąć opublikowaną uprzednio treść. Administrator może również dokonywać moderacji ogłoszeń.
9. Przesyłając do publikacji treść, która podlega ochronie prawa autorskiego, Użytkownik oświadcza, że przesyłana treść nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, jest uprawniony do rozpowszechniania treści w Internecie oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie treści w ramach Serwisu. Licencja może zostać wypowiedzenia przez Użytkownika w każdej chwili poprzez przesłanie Administratorowi stosownego oświadczenia w tym zakresie. Samo zaprzestanie korzystania z Serwisu lub usunięcia konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z wypowiedzeniem licencji.
10. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń o charakterze reklamowym oraz ofert treści lub usług dostępnych po zapłacie poza Serwisem.

§6 Autoposzukiwacz

1. W ramach serwisu dostępna jest nieodpłatna funkcja Autoposzukiwacza. Funkcja Autoposzukiwacz służy automatycznemu filtrowaniu ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu wyboru tych odpowiadających wymaganiom wskazanym przez Użytkownika. Dla korzystania z funkcji konieczne jest podanie imienia, adresu email oraz informacji dotyczących poszukiwanych ogłoszeń.
2. Funkcja Autoposzukiwacz pozostaje aktywna dla Użytkownika i będzie wysyłała mu wiadomości email z powiadomieniami, aż do momentu jej wyłączenia. Rezygnacja z funkcji Autoposzukiwacz jest możliwa poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.figo-fago.pl/autoposzukiwacz.

§7 Wiadomości między Użytkownikami

1. Użytkownicy zarejestrowani mogą wymieniać między sobą prywatne wiadomości.
2. Wymiana prywatnych wiadomości pomiędzy użytkownikami określonego typu może być uzależniona od wykupienia abonamentu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w Cenniku. Administrator zachowuje prawo do modyfikacji tych zasad bez uszczerbku dla praw nabytych uprzednio przez Użytkownika na podstawie dokonanej płatności.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione w toku korespondencji.
4. Użytkownik może zgłosić Administratorowi wszelkie negatywne zachowania, w szczególności wulgarne wiadomości, groźby, próby oszustwa, zgodnie z §10 Regulaminu.

§8 Płatności

1. Część funkcji dostępnych w Serwisie ma charakter odpłatny. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Serwisie oraz w Cenniku. Administrator zachowuje prawo do modyfikacji Cennika bez uszczerbku dla praw nabytych uprzednio przez Użytkownika na podstawie dokonanej płatności.
2. Aktywacja funkcji mających charakter odpłatny może być dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem płatności on-line lub za pośrednictwem SMS.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, numer NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
4. Podmiotem świadczącym obsługę SMS jest Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 2, 30-529 Kraków, numer NIP: 6751279514, REGON: 356564304.

§9 Prawa autorskie 

1. Prawa do Serwisu oraz jej elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Serwis, przysługują Administratorowi.
2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Serwisu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
3. W ramach Serwisu mogą być dostępne treści, co do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom niż Administrator, w szczególności treści Użytkownika, o których mowa w §5 Regulaminu.
4. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści, co do których Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie, bez stosownego zezwolenia podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§10 Zgłaszanie naruszeń

1. W Serwisie dostępny jest system zgłaszania naruszeń. Jeżeli Użytkownik zauważy w Serwisie treści naruszające Regulamin lub doświadczy zachowania niezgodnego z Regulaminem, wówczas powinien zgłosić to naruszenie Administratorowi za pośrednictwem formularza dostępnego przy każdym ogłoszeniu w serwisie.
2. Za naruszenia uznawane są, w szczególności, zachowania opisane w §4 ust. 4 Regulaminu.
3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie możliwie najszybciej i jeżeli uzna, że doszło do naruszenia, podejmie stosowne kroki.
4. Administrator może usunąć treści naruszające Regulamin lub przepisy prawa, zgodnie z §5 pkt 8 Regulaminu.

§11 Odpowiedzialność

1. Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej.
2. Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:
1) przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł,
2) niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,
3) dostępu do kont funkcjonujących w ramach Serwisu przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika,
4) niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,
5) działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami,
6) siły wyższej.
4. W razie uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora związanej z Serwisem, odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
5. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Administratora nie mają zastosowania do Konsumenta. Począwszy od 01.06.2020 r., postanowienia te nie mają również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§12 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem mogą być kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, szczegóły dotyczące reklamacji oraz żądania z nią związane.
  3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia reklamacji Administratorowi.

  §13 Uprawnienia Konsumenta

   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
   2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.
   3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
   3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
   6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   §14 Dane osobowe i pliki cookies

    1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
    2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    1) świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
    2) obsługa zapytań kierowanych przez Użytkownika nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na serwerze zapewnianym przez podmiot zewnętrzny, z którym łączy Administratora umowa powierzenia przetwarzania danych.
    4. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem lub zawrzeć umowę.
    6. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
    7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.figo-fago.pl/polityka-prywatnosci.

    §15 Postanowienia końcowe

     1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania dostępnych ofert, promocji oraz do zmiany Cennika bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
     2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora bez ponoszenia żadnych kosztów.
     3. Wszelkie spory związane z Serwisem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r., postanowienia te nie mają również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
     4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

     Załącznik nr 1 - Cennik

     Strona tylko dla osób pełnoletnich!

     Strona zawiera treści o charakterze erotycznym.
     Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę!


     Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na stronie: Polityka prywatności